E-poe kasutamistingimused

1. ÜLDINE

1.1. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad OÜ Nordic Company, registrikood 12978573 , Papiniidu 25-39, Pärnu (Ettevõtja) ja ostu sooritanud isiku (Kliendi) vahel tekkivaid õigussuhteid kaubamärgi Thor Steinar toodete ja aksessuaaride ostmisel-müümisel www.nordiccompany.ee müügikeskkonnas (e-poes).

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete turustamisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigi seadused.

1.3. Ettevõtja võib muuta e-poe kasutustingimusi ja toodete ning teenuste hindasid. Muudatustest teavitatakse e-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

1.4. Toodete valik, hinnad ning allahindlused võivad erineda Ettevõtja jaekaupluste kaubavalikust, hindadest ning allahindlusest.

2. HIND

2.1. Toodete hinnad on toodud toodetelehel.

2.2. Toodete hinnale lisandub tellimuse vormistamise käigus Kliendi poolt valitud tarneviisile vastav kohaletoimetamise tasu. Tarneviis valitakse ning kohaletoimetamistasu arvutatakse ostukorvis.

2.3. Sooduskoodi olemasolul arvutatakse toote allahindlus peale sooduskoodi sisestamist ostukorvis.

3. TELLIMUSE VORMISTAMINE

3.1. Klient lisab toote ostukorvi pärast toote ning vajadusel suuruse valimist tootelehel, kasutades selleks nupu „Lisage ostukorvi“ .

3.2. Ostukorvis on võimalik koguseid muuta ning tooteid ostukorvist eemaldada kuni toode eest tasumiseni.

3.3. Tellimuse vormistamiseks tuleb ostukorvis sisestada vajalikud andmed, valida makseviis ning vajutada nuppu „Turvaline makse“.

3.4. Tellimus loetakse lõplikult vormistatuks pärast „Turvaline makse“ nupu vajutamist.

3.5. Teatise tellimuse kinnituse kohta saadab Ettevõtja Kliendi e-posti aadressile.

3.6. Kliendi tellitud Toote puudumisel tühistab Ettevõtja tellimuse. Tellimust võib tühistada nii osaliselt kui täielikult. Tühistatud tellimusest informeeritakse koheselt Klienti. Osalise tühistamise korral võib Ettevõtja küsida Kliendi soove ülejäänud tellimusega ümberkäimiseks – kas see lähetada või samuti tühistada.

4. TASUMINE

4.1. Veebikeskkonnas (e-poes) sooritatud ostude eest tasub Klient 100% ettemaksuna.

4.2. Tellimuste eest saab tasuda ülekandega Ettevõtja pangaarvele.

4.3. Peale tellimuse esitamist ja kauba eest tasumist saadetakse Kliendile e-posti teel tellimuse kinnitus. Kauba kättetoimetamisel lisatakse saadetisele arve.

5. TOODETE TOIMETAMINE KLIENDILE

5.1. e-pood tarnib tooteid ainult Eesti siseselt. Väljaspoole Eestit transport tuleb Ettevõtjaga eelnevalt kokku leppida.

5.2. Tooted tarnitakse kliendile pakk pakiautomaati Itella SmartPOST OÜ poolt pakutavate teenustena.

5.3. Klient tasub Toodete kohaletoimetamisega kaasnevad kulud, vastavalt Itella SmartPOST OÜ hinnakirjale.

5.4. Ettevõtja täidab tellimused, st annab postiasutusele lähetamiseks üle tellimuse hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist. Toote kohalejõudmine Kliendini sõltub postiteenistustest. Orienteeruvad kohalejõudmise ajad on: * Eestis: 1-3 tööpäeva.

6. TAGANEMISÕIGUS, TOODETE TAGASTAMINE JA VAHETAMINE

6.1. Kliendil on õigus põhjust avaldamata tehingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul , esitades Ettevõtjale kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) taganemisavalduse.

6.2. Taganemisavalduse kättesaamist kinnitab Ettevõtja Kliendile saadetava teatega.

6.3. Klient on kohustatud tagastama toote 14 kalendripäeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest. Taganemistähtaega arvestatakse päevast, mil Klient või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud toote enda valdusesse. Juhul, kui tellimus koosneb rohkem kui ühest saadetisest, arvestatakse taganemistähtaega viimase paki Kliendini saabumise päevast.

6.4. Tehingust taganemisel tagastab Ettevõtja Kliendile tema poolt tasutud summad, sh toote Kliendile toimetamise tasu, kandes tagastatava summa Kliendi pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul peale toote jõudmist Ettevõtjani või Kliendi poolt esitatud tõendi saamist toote tagasisaatmise kohta. Ettevõtjal on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni Klient on toote tagastanud või esitanud tõendi toote tagastamiseks üle andmise kohta postiasutusele. Taganemisõiguse kasutamisel kannab Klient kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud.

6.5. Toote vahetamise või asendamise korral kannab Klient kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud, välja arvatud juhul, kui tagastatav toode ei vasta tellitule.

6.6. Toote tagastamise ja vahetamise eelduseks on täiesti kasutamata toode, millel on alles kõik etiketid ja muud saadetisega kaasasolnud dokumendid, sealhulgas Kliendile väljastatud arve.

6.7. Tagastamisõigus ei kehti hügieenilistel kaalutlustel pakendist välja võetud pesutoodetele ja päevitusriietele.

6.8. Kliendil on võimalik toode välja vahetada 14 päeva jooksul pärast selle kättesaamist, kui tellitud toote suurus ei sobinud.

6.9. Kui Ettevõtjale tagastatud toodet ei ole võimalik välja vahetada Kliendi soovitud suuruse puudumise tõttu, võtab Ettevõtja Kliendiga ühendust.

7.PRETENSIOONI ESITAMINE

7.1. Toote nõuetele mittevastavuse või toote puuduste avastamisel kohustub Klient sellest koheselt, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul mittevastavusest teada saamisest, teavitama Ettevõtjat, saates vastava info e-posti aadressile info@nordiccompany.ee või kirjalikult OÜ Nordic Company aadressile Papiniidu 25-39, 80025, Pärnu

7.2. Lepingule mittevastava või defektse toote korral on Kliendil õigus nõuda Ettevõtjalt kohustuse täitmist, taganeda lepingust või öelda leping üles ning nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.

7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda esmalt toote tasuta parandamist või asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või tagastada toode Ettevõtja kulul. Kliendil on õigus nõuda toote ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ning toote eest tasutud summade tagasinõudmist, kui: •Ettevõtjal ei ole võimalik toodet parandada või asendada või •toote parandamine või asendamine ebaõnnestub või •Ettevõtja ei ole toote puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud või •Kliendile tekitatakse põhjendamatuid ebamugavusi.

7.4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral hüvitatakse Kliendile toote eest tasutud summa koos transpordimaksumusega Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul. Ettevõtjal on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni Klient on tema käes oleva toote tagastanud või esitanud tõendi toote tagastamiseks üleandmise kohta postiasutusele.

7.5. Ettevõtja ei hüvita Kliendi tehtud kulutusi toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral ega vastuta nende eest, kui:

  7.5.1. Toote väärtus on langenud/toode on kahjustunud Kliendi süül;

  7.5.2. Puudused on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise, s.h. hooldusjuhise mittejärgimise tagajärjel;

  7.5.3. Toote on väärtus on langenud tavapärasel kasutamisel tekkinud loomuliku kulumise tõttu;

  7.5.4. Puudub ostu sooritamist tõendav dokument.

7.6. Juhul, kui Kliendi ja Ettevõtja vahel on tekkinud erimeelsused toote puuduste osas, on Kliendil õigus pöörduda pretensiooniga Ettevõtja poole, märkides kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) esitatud kaebuses ära oma nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, tootel esinev puudus ning omapoolne soovitav lahendus. Ettevõtja vastab Kliendi kaebusele kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) 15 päeva jooksul.

7.7. Juhul, kui Klient ja Ettevõtja ei saavuta vaidluse osas kokkulepet ja kui vaidlusaluse toote väärtus on vähemalt 20 eurot, on Kliendil õigus pöörduda vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole. Tarbijakaebuste komisjonis on kaebuse läbivaatamine pooltele tasuta. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest.

7.8. Komisjoni otsusega mittenõustumisel on pooltel õigus pöörduda Ettevõtja asukohajärgsesse maakohtusse.

8. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1. e-poe tellimuste keskkonnas säilitatavaid andmeid Kliendi ja tema tellimuste kohta käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina. Ettevõtja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele osapooltele.

8.2. Kliendi poolt Ettevõtjale ostu sooritamisel esitatud isikuandmed on kaitstud ning neid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele. Isikuandmeid kogutakse ning neid töödeldakse järgmistel eesmärkidel: ostuanalüüside ja kokkuvõtete tegemiseks, Kliendile pakkumiste tegemiseks, aga ka Kliendi rahulolu küsitluste korraldamiseks.

8.3. Kliendi isikuandmeid töötleb OÜ Nordic Company (registrikood 12978573, Papiniidu 25-39, 80025, Pärnu).

8.4. OÜ Nordic Company võib volitada isikuandmeid töötlema teisi juriidilisi isikuid (volitatud töötleja) tingimusel, et sellise töötlejaga on sõlmitud leping, mille kohaselt volitatud töötleja on kohustatud hoidma töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsetena ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt seaduses sätestatud nõuetele. 8.6. Ajakohase juriidiliste isikute nimekirja teeb OÜ Nordic Company Kliendile kättesaadavaks Kliendi taotluse alusel, mis on esitatud kirjalikult OÜ Nordic Company aadressile Papiniidu 25-39, 80025, Pärnu.

OÜ Nordic Company